Τέσσερις πίττες μαλακές μία ταμπουρά ένα στραυρολόξαρο.
Βλέπεις το 835 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα