Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Από κάτω(από τον κώλο) μου τη βγάζω και του φίλου μου τη δίδω, τι είναι;
Βλέπεις το 65 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά